Jump to the main content block

NPTU

Welcome to NPTU

103-1 Offices Hours&Chatting time

103-1 Chatting Time
 
Chatting Time Mon. Tue. Wed. Thur. Fri
8:00~8:50     項偉恩    
9:00~9:50  

楊琇琇

余慧珠

     
10:10~11:00 梁中行        
11:10~12:00   金大衛      
N   金貝利      
13:30~14:20 張淑英 楊昕昕      
14:30~15:20   梁愷 張理宏    
15:40~16:30     李惠敏 姚淑仁 王彩姿
16:40~17:30          
17:30~18:20          

 

.

 

 

103-1 Office Hours
 
Office Hours Mon. Tue. Wed. Thur. Fri.
8:00~8:50 金貝利 楊琇琇 張理宏    
9:00~9:50 金貝利  

楊琇琇

項偉恩

梁中行

張理宏

李惠敏

項偉恩 李惠敏
10:10~11:00

楊昕昕

項偉恩

張淑英

李惠敏

梁愷

張淑英

金貝利

金大衛

余慧珠

張理宏

張淑英

余慧珠

項偉恩

金大衛

王彩姿

姚淑仁
11:10~12:00

楊昕昕

楊琇琇

項偉恩

梁中行

張淑英

李惠敏

梁愷

張淑英

金貝利

余慧珠

張理宏

張淑英

余慧珠

金大衛

王彩姿

姚淑仁
N 金貝利        
13:30~14:20  

楊琇琇

金大衛

楊琇琇

陳庸

張理宏

陳庸

梁愷

姚淑仁

王彩姿

余慧珠

 
14:30~15:20  

楊昕昕

楊琇琇

梁中行

金大衛

楊琇琇

陳庸

陳庸

梁愷

姚淑仁

王彩姿

余慧珠

 
15:40~16:30  

楊昕昕

楊琇琇

梁中行

陳庸

張理宏

陳庸

梁愷

王彩姿

姚淑仁

李惠敏

16:40~17:30  

楊昕昕

梁中行

張理宏

李惠敏

王彩姿

姚淑仁

李惠敏

17:30~18:10